Dzięki RODO mają Państwo większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.

Najważniejsze uprawnienia, które daje RODO:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest ChemadexProjekt Sp. z o.o. / ul. Mokotowska 4/6 lok. 208 / 00-641 Warszawa / NIP: 7010437653 / Regon: 147400636

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
a) celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, tj. mi.in.: lokalu mieszkalnego lub użytkowego, miejsca garażowego, nieruchomości gruntowej lub udziału w niej, ustanowienia służebności itp.
b) w celu zapewnienia Państwu uprawnień w zakresie gwarancji i rękojmi,
c) w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
d) w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e) w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pastwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach formularza kontaktowego, podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane przetwarzamy samodzielnie. W przypadku realizacji transakcji dane przekazujemy bankowi finansującemu inwestycję i notariuszowi. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in.: dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowych i prawnych, usług z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, w zakresie rzeczowo uzasadnionym i/lub wynikającym z przepisów prawa samorządowym i rządowym organom administracji państwowej, organom podatkowym, sądowym i innym organom wymiaru sprawiedliwości, przy czym we wszystkich wymaganych prawem przypadkach przekazanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora chyba, że zawarcie takiej umowy nie jest wymagane.

Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom oraz nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane przetwarzamy przez czas realizacji umowy kupna – sprzedaży nieruchomości i Państwa uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.

W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych:
• e-mailem na adres: biuro@chemadexprojekt.pl,
• pisemnie na adres naszej siedziby.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ww. regulaminy zostały odpowiednio zaktualizowane. Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r. i nie mają wpływu na realizacje podpisanych przed tą datą umów i złożonych zapytań.

Pliki z logami
Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Statystyki Google Analytics
Statystyki Google Analytics – Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.